Om Gitarr och Luta

Vår tidning, Gitarr och Luta, har en målgrupp som är specialintresserad av gitarr, luta, noter, skivor, tillbehör etc. Förutom SGLS  medlemmar, når den bibliotek, musikhögskolor och kommunala musikskolor. Därmed har en stor del av musik-Sverige tillgång till tidningen. Gitarr och Luta når även många intresserade läsare utanför Sveriges gränser.

Vill du prenumerera på Gitarr och Luta?

När du prenumererar på tidningen blir du också medlem i SGLS, Svenska Gitarr och lutassällskapet. Förutom tidskriften du får hem i brevlådan, erbjuds du också förmånliga priser på den årliga Svenska Gitarr- och Lutafestivalen. Gitarr och Luta ges ut fyra gånger per år.

Prenumerera och bli medlem!

Vill du skriva i Gitarr och Luta?

Redaktionen välkomnar nya bidrag till tidningen i form av texter, bilder och noter. Om du har något du vill få publicerat, kontakta gärna redaktören för en dialog om vilka tider som gäller, lämplig längd på texten, behov av bilder för att illustrera artikeln mm.

Redaktör och ansvarig utgivare: Elisabeth Jansson (välj Redaktionen som mottagare)

Utgivningstider: 9 mars, 5 juni, 21 september och 7 december.
Manusstopp: 25 januari, 25 april, 10 augusti och 25 oktober.

När du skickar in ett bidrag kommer du få ett snabbt och tydligt svar. En text kan vara intressant men kan behöva ändras för att passa i tidningen eller kompletteras med bilder. Redaktören ger då besked till dig om vad som gäller. Mindre ändringar i texten, redaktionella ändringar görs av redaktionen. När en text accepterats av redaktören görs layout och korrekturläsning och du får som författare normalt granska din artikel innan den går i tryck.

I dagsläget utgår inget arvode till den som skickar in bidrag till Gitarr och Luta.

Inför ditt skrivande

Det finns saker att tänka på innan man skriver en artikel eller skickar in ett bidrag till tidskrifter och tidningar. Här följer några tips och råd som är bra att ta i beaktande.

Bilder

En artikel blir mer intressant med illustrationer eller bilder. Redan i planeringsstadiet bör du tänka på att skaffa bilder till artikeln. Om du lånar bilder av andra behöver du ha tillstånd för publicering. Om man fotograferar själv, bör man ställa in kameran på högsta upplösning och gå nära motivet. Ta gärna bilder både i liggande och stående format.

Bilder som finns på internet är inte automatiskt tillåtna att använda för publicering och har ofta för låg upplösning för att bli bra i tryck. Är du tveksam om vilka regler som gäller och vilken bildkvalitet som krävs, kontakta tidningens layoutare.

Till varje bild ska det vid behov finnas en bildtext och det ska alltid anges vem som tagit fotot. Om en bild blir bra i stående format kan den bli aktuell som omslagsfoto. Det måste vara taget med hög upplösning och i stående format. Det ska gärna visa personen i hel- eller halvbild.

Skriva

Sätt förslag till rubrik på artikeln med större textstorlek i fet stil. Läsningen underlättas om det finns underrubriker på stycken i texten. Använd fet stil för underrubrikerna med samma stor-lek som texten.

En längre artikel blir mer lättläst med en ingress. Man kan t.ex. berätta hur man fick idén att skriva artikeln eller hur man mött den som man sedan skriver om eller intervjuar.

Artiklar insändes till redaktionen i Word-format (eller Open Office). Löpande text bör ha stor-lek 12 och 1½ radavstånd. Nytt stycke markeras med blankrad utan indrag eller med indrag utan blankrad. OBS! Använd inte radmatning efter varje mening. Undvik avstavningar.

Om du använder dig av fakta från andra källor (böcker, tidskrifter etc.) bör du redovisa detta. Källorna redovisas i en litteraturlista i slutet av artikeln. Du kan också komplettera litteraturlistan med en notapparat i den löpande texten. Observera att källa måste redovisas för direkta citat. Citat från andra källor måste också markeras tydligt med citationstecken så att det framgår vad som är andras påstående och vad som är dina egna.

Om du gör en intervju kan du välja dialogform eller bearbetad text med inlagda citat från intervjupersonen. Dialogform passar bäst när intervjun har utpräglad dialog. Då bör du tydligt markera vad som är dina ord med kursiv fet stil och den intervjuades med normal stil på raden direkt efter. Varje gång du tar ordet igen markera det med blankrad. Bearbetad text lämpar sig bäst när intervjun mer har karaktären av frågor och svar. Det kan bli litet enformigt och onödigt lång text att läsa många frågor i stil med ”När började du spela gitarr?, Vilken lärare hade du?” o.s.v. I stället sammanfattar du svaren i din text och kompletterar med lämpliga citat från intervjupersonen. Det intervjupersonen säger anges med s.k. pratminus, inte citationstecken.

Typer av texter

De vanligaste texterna i Gitarr och Luta är notiser, tips och råd, recensioner, rapporter/reportage och artiklar. Texter som har karaktären av annonser hänvisas till annonsplats.

Notiser är kort, aktuell information som normalt publiceras på sidan 6-7 i tidningen. En välskriven notis har ofta högt läsvärde. En notis bör inte vara mer än 100 ord.

Tips och råd är mycket uppskattade och det kan handla om allt möjligt praktiskt som rör gitarren och lutan, spelteknik, hur man övar, ordnar konserter och mycket annat. Tips och råd kan gärna vara korta texter med lämpliga bilder till.

Rapporter/reportage handlar om det som nyligen har hänt, t ex en gitarrfestival, sommarkurs eller konsertturné. Ett reportage bör ha med bilder. Lämpligt format kan vara 1 tryckt sida i tidningen och det innebär max 500 ord och minst 1 bild, gärna fler. Tänk på att den som inte var med på den aktuella händelsen inte alltid är intresserad av alla detaljer. Försök lyfta fram det som var unikt med den aktuella händelsen.

Recensioner handlar normalt om CD/DVD och böcker. Titel, artist/författare och förlag ska anges så att det går att hitta för den intresserade. En recension bör inte vara mer än 300 ord. Den ska ge en kort presentation men också göra en bedömning av kvaliteten/fördelarna. Skicka med ett foto på den aktuella skivan/boken.

Artiklar är texter på minst en sida i tidningen. En sida i tryck utan bilder är ca 750 ord. Artiklar som är längre än så behöver illustreras med bilder för att väcka intresse. När du sätter igång att skriva, tänk på lämpliga bilder. En artikel i Gitarr och Luta bör inte överstiga fyra sidor i tryck med bilder och det blir då max 2800 ord. Längre bidrag kan delas upp och publiceras i olika nummer.

Noter

Att skicka in noter är uppskattat. Noter av intresse för oss är arrangemang och kompositioner för sologitarr, gitarrduo, trio och kvartett, gitarr och sång, och gitarr med annat instrument. Noter ska vara utskrivna i läsbart skick, helst med notskrivningsprogram. Ett insänt stycke bör inte vara på mer än 2 A4-sidor och normalt inte vara svårare att spela än att en skicklig amatör klarar av det tekniskt.

Om du gör ett arrangemang av någon annans musik måste du vara säker på att du har rätt att publicera det. Vet du inte vilka regler som gäller, kontakta redaktören.

Till noterna bör det följa med en kortare presentation av kompositör/arrangören, något om hur stycket kommit till och tankar om hur det kan spelas, förtydligande av svårare delar osv. Max 200 ord. Spela gärna in stycket och skicka en länk till var man kan hitta stycket.